Privacyverklaring

BAAK onderzoek I recherche

BAAK onderzoek I recherche, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.baakonderzoek.nl
030-2657068

Persoonsgegevens die wij verwerken
BAAK onderzoek I recherche verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder
vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
BAAK onderzoek I recherche verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid
– strafrechtelijk verleden
– kredietwaardigheidscheck Bij BAAK onderzoek I recherche is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt. Om dit mogelijk te maken en u
en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw
adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar [naam & eventueel adresgegevens beoordelaar], die deze gegevens alleen voor dit doel
mag gebruiken.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@baakonderzoek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
BAAK onderzoek I recherche verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– BAAK onderzoek I recherche verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
BAAK onderzoek I recherche neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben
voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van BAAK onderzoek I recherche) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
BAAK onderzoek I recherche verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst
met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BAAK onderzoek I recherche blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

BAAK onderzoek I recherche bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorien van persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam  > Bewaartermijn: 7 jaar > Reden: administratief.
– Geslacht > Bewaartermijn: 7 jaar > Reden: administratief.
– Geboortedatum > Bewaartermijn: 7 jaar > Reden: administratief.
– Geboorteplaats > Bewaartermijn: 7 jaar > Reden: administratief.
– Adresgegevens > Bewaartermijn: 7 jaar > Reden: administratief.
– Telefoonnummer > Bewaartermijn: 7 jaar > Reden: administratief.
– E-mailadres > Bewaartermijn: 7 jaar > Reden: administratief.
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch > Bewaartermijn: 7 jaar > Reden: administratief.
– Locatiegegevens > Bewaartermijn: 7 jaar > Reden: administratief.
– Bankrekeningnummer > Bewaartermijn: 7 jaar > Reden: administratief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BAAK onderzoek I recherche gebruikt geanonimiseerde Google Analytics cookies. Middels de onderstaande cookieverklaring kunt u te allen tijde uw cookie voorkeuren inzien en wijzigen:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BAAK onderzoek I recherche en heeft u het recht
op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van
uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
info@baakonderzoek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek
mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. BAAK
onderzoek I recherche wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BAAK onderzoek I recherche neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@baakonderzoek.nl